VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2013

(Den senaste händelsen under året är överst i texten och den första längst ner)

För att återgå till innevarande år - klicka här

Medlemmar
Vid årets slut 2013 uppgick antalet medlemmar till 610. Av dessa var 55 veteraner.

Uppvaktning vid Svenska Stenen på Sandudd
Jan Molin lade ner en krans samt tände ljus vid vår sten på Sandudd på julafton.

    
Kransar och ljus vid stenen. Foto: Bo Stennabb

Under eftermiddagens Hedersuppvaktning på Sandudd fanns en hedersvakt från Helsingfors Svenska Reservofficersklubb HSRK vid vår sten.

    
Hedersvakten på plats vid stenen. Foto: Bo Stennabb

Självständighetsgudstjänst i Finska Kyrkan
Finlands Självständighetsdag den 6 december hölls en gudstjänst klockan 10.00 i den välfyllda Finska Kyrkan på Slottsbacken.

    
Deltagarna i kyrkan. Foto: Juha Joki

Efter gudstjänsten var det traditionsenlig flaggparad där föreningens fana fördes av sekreteraren Lars Liljenstolpe.

    
Ceremonin vid minnestavlorna. Foto: Juha Joki

Vår krans lades ner vid minnestavlorna av styrelseledamoten Eric Björklund.

 
    
Kransarna nedlagda. Vår krans med blå-gula band. Foto: Juha Joki

Efter ceremonin bjöds på kyrkkaffe i församlingslokalerna.

Gudstjänst för krigsbarn
Den 20 november deltog vår styrelseledamot Eric Björklund i en gudstjänst för krigsbarn i Finska kyrkan, Stockholm. Gudstjänsten syftade till att uppmärksamma dem som kommit som krigsbarn från Finland. Efter gudstjänsten höll representanter för Riksdagen, Finlands ambassad och Föreningen för finska krigsbarn tal. Därefter gick församlingen ut till minnesplattorna på gården och lade ner blommor och en krans.

Kransnedläggning i Helsingfors
Försvarsavdelningen på Sveriges ambassad i Helsingfors anordnade en kransnedläggning vid Svenska Stenen på Sandudd på Alla Helgons dag, lördagen den 2 november.Kransen läggs ner. Foto: Jan Molin

Deltagare var Sveriges försvarsattaché, överste Bo Stennabb, försvarsassistenten Viktor Runius samt vår styrelseledamot Jan Molin.


Bo och Viktor hälsar. Foto: Jan Molin

Deltagarna tände också ljus vid åtta rikssvenskars gravar på kyrkogården.


Viktor, Jan och Bo. Foto: En kyrkogårdsbesökare

Boken "Hemmafrontens brödraskap" gavs ut i Finland
Boken Hemmafrontens brödraskap är skriven av vår styrelseledamot Eric Björklund. Den handlar om Sveriges jordbrukshjälp till Finland 1939-1945. Boken publicerades den 24 oktober i samband med ett seminarium på Sveriges ambassad i ett dimmigt Helsingfors.


 
Sveriges ambassad. Foto: CG Johanson


Boken ges ut på Scriptum förlag i Vasa.

Läs mer på förlagets hemsida här

Deltagarna kom från såväl Sverige som Finland. Från styrelsen deltog, utöver Eric Björklund, även Jan Molin samt Skattmästaren CG Johanson (med hustru Eila).

 
Deltagarna i seminarielokalen. Foto: CG Johanson

Seminariet inleddes av Sveriges ambassadör Anders Lidén som hälsade alla välkomna.


    

Ambassadör Anders Lidén. Foto: Viktor Runius, Sv ambassad samt CG Johanson

Öppningsanförandet hölls av stadssekreteraren vid Försvarsministeriet, Marcus Rantala.

    
Marcus Rantala. Foto: Viktor Runius, Sv ambassad

Boken presenterades därefter av författaren Eric Björklund som höll ett mycket intressant anförande.


 
Eric Björklund berättar om jordbruksstödet. Foto: CG Johanson

De finska lantbruksorganisationerna representerades av Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f. ordförande Holger Falck.

De svenska jordbruksorganisationerna representerades av Karin Wennerberg, kulturansvarig vid Lantbrukarnas Riksförbund LRF.

För en avslutande återkoppling till dagens försörjningsberedskap i Finland svarade direktör Hannu Pelttari, Försörjningsberedskapscentralen.


         

Från vänster: Holger Falck, Karin Wennerberg samt Hannu Pelttari. Foto: CG Johanson

Den efterföljande frågestunden leddes av Sveriges försvarsattaché, överste Bo Stennabb.


 
Bo Stennabb. Foto: CG Johanson

Som avslutning på dagen bjöd ambassadören deltagarna på förfriskningar i de vackra lokalerna och Eric fick tillfälle att signera sin bok.

 
Eric signerar en av alla de sålda böckerna. Foto: CG Johanson

Hufvudstadsbladet hade en artikel om boken den 22 september.
Läs artikeln här

Eric berättade om sin kommande bok vid vårt höstmöte 2011.
Läs mer här

Föredrag på Karlberg
Den 12 oktober höll vår styrelseledamot Jan Molin föredrag under ämnet "Det brinner hos grannen" vid höstmöte för Nylands Brigads Gille i Sverige.
Ett 40-tal deltagare närvarade, varav tre veteraner. Från vår styrelse deltog redaktören Göran Andolf, skattmästaren CG Johanson och klubbmästaren Jens Norén (samtliga tre är medlemmar i Nylands Brigads Gille).

 
Jan berättar. Foto: CG Johanson

Vid mötet fördes Gillets nya fana för första gången.
Läs om fanspikningen här

Höstmöte 2013
Föreningens höstmöte ägde rum på Karlberg lördagen den 5 oktober med start klockan 16.00.
Ett 40-tal medlemmar och inbjudna gäster från Sverige och Finland närvarade vid mötet i Samlingssalen.
Två veteraner, Jan Kjellberg och Sam Sjöblom, hade hörsammat kallelsen och deltog vid möte och middag.
Finlands försvarsattaché Anders Gardberg med hustru Christin representerade Finlands ambassad.

Före höstmötet hölls ett styrelsemöte.


 
Flaggning vid Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Skattmästaren CG Johanson fungerade traditionsenligt som ceremonimästare och svarade för att tekniken fungerade.

 
Skattmästaren visar inledande bildspel. Foto: Jens Norén

Efter bildspelet hälsades deltagarna välkomna av föreningens ordförande Bengt Nylander som nu återkommit till Sverige efter sitt år i Kabul/Afghanistan.

 
Välkomstord av Bengt. Foto: CG Johanson


    
Mötesdeltagarna i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Mötets huvudtema var "Hangö i andra världskriget". Calle Geust, en av redaktörerna och tillika en av författarna till boken med samma namn, höll därefter ett mycket intressant föredrag samt visade en mängd bilder.
Efter det en timme långa föredraget fick Calle besvara en mängd frågor från de intresserade åhörarna.


 
Calle Geust inleder föredraget. Foto: CG Johanson

Den svenska utgåvan av boken är utgiven av Svenskt Militärhistoriska Bibliotek (SMB) samt finska Försvarshögskolan. Ekonomiskt bidrag för den svenska utgåvan har erhållits från Nylands Brigads Gille samt Stiftelsen Tre Smeder.
Kapitlet i boken om "Den svenska frivilliga Hangöbataljonen" är skrivet av vår tidnings redaktör filosofie doktor Göran Andolf.
Språk- och faktagranskare av den svenska utgåvan har varit vår medlem överstelöjtnant Claes Grafström.


 

Från SMB deltog Lars Hjeltman som sålde boken under mötet. Det var elva deltagare som köpte varsitt exemplar.

 
Bengt och mötesdeltagarna tackade Calle med en lång applåd. Foto: CG Johanson

Det var färre deltagare än vanligt vid detta höstmöte. En förklaring kan kanske vara att fjorton medlemmar lyssnade på motsvarande föredrag i Helsingfors den 20 november 2012, då den finska utgåvan av boken gavs ut
Läs om det mötet här


Klubbmästaren Jens Norén berättade efter föredraget om den kommande middagen.


 
Klubbmästaren ger instruktioner inför middagen. Foto: CG Johanson

Mötet i Samlingssalen avslutades traditionsenligt med Veteranens kvällssång.

H
östmötet avslutades därefter med att 30 personer deltog i middagen i Restaurang Karlberg.
Maten var god och samtalen vid borden var livliga.

Gästernas tack framfördes av föredragshållaren Calle Geust. Middagen avslutades för de flesta vid 20-tiden.

Föreningens tidning
Tidning nr 2/2013 postades den 17 september.

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Skandias huvudkontor den
14 augusti 2013.

Före mötet togs styrelsen emot av Skandias VD Bengt-Åke Fagerman som berättade om vad som hänt på Skandia under det senaste året.
Som tack för att styrelsen fick disponera mötesrummet med namnet "Nelson Mandela" överlämnade Jan Molin en liten present.


Nelson Mandela, Jan och Bengt-Åke. Foto: CG Johanson

Försvarsmaktens Flaggfest
Finska Försvarsmaktens Flaggfest firades med en mottagning på Finlands Ambassad den 4 juni. Vår förening representerades av flera veteraner och medlemmar samt styrelsemedlemmarna Lars Björkman, Göran Andolf, Anders Grafström och CG Johanson.

Läs vad Finlands ambassad skriver på sin hemsida här

Huvudfirandet i Finland ägde i år rum i Raseborg med Nylands Brigad som arrangör.

Läs mer här


Finlands ambassad. Foto: CG Johanson

Den svenska veterandagen 2013
Den svenska Veterandagen firades vid Sjöhistoriska Museet på Djurgården den 29 maj.
Skattmästaren CG Johanson tog in intresseanmälan från veteraner vid föreningens årsmöte den 16 mars. Sju av våra veteraner anmälde sig och blev inbjudna av Försvarsmakten till lunch med generallöjtnant Anders  Silwer som värld.
De som deltog var frontlottan Rayli Eyrich samt krigsveteranerna Kurt Antskog, Åke Carlquist, Bengt Jansson, Jan Kjellberg, Sam Sjöblom och Rolf Wiljander.


    
Våra veteraner under firandet 2012. Foto: Stefan Folke

Från föreningen var Claes Grafström utsedd att vara den som ansvarade för att deltagarna fanns på rätt plats vid rätt tillfälle. Enligt deltagande veteraner sköttes det på ett utmärkt sätt av Claes!

Dagen inleddes för veteranerna med lunchen klockan 1200. Det var inte tillåtet för icke inbjudna att vistas i tältet men Bibbi Antskog lyckades få en bild före det att lunchen serverades.


    
Claes vid bordsändan. Rayli, Kurt och skymda Rolf samt Bengt. Foto:
Bibbi Antskog

Efter lunchen var det medaljutdelning samt invigning av Veteranmonumentet Restare.


    
Kung Carl XVI Gustaf inviger monumentet. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Som avslutning serverades kaffe.


    
Rolf Wiljander och Jan Kjellberg. Foto:
Bibbi Antskog

    
Vid mittenbordet Claes Grafström (med hatt) och till höger Åke Carlquist. Foto:
Bibbi Antskog

Läs mer om Veterandagen på Försvarsmaktens hemsida här

De stupades dag 2013
De stupades dag högtidlighålls den tredje söndagen i maj, vilket i år inföll den 19 maj. Vid nattvardsgudstjänsten i Finska Kyrkan representerades föreningen av ett flertal av våra veteraner samt ur styrelsen vår redaktör Göran Andolf, klubbmästare Jens Norén samt Nicolas von Schmidt-Laussitz.


    
Fanorna i kyrkan. Foto: Nicolas von Schmidt-Laussitz

Vid utmarschen efter gudstjänsten fördes vår fana av Jens och Göran lade ner föreningens krans vid minnestavlorna över de stupade.


     
Göran (i mitten) med vår krans. Foto: Nicolas von Schmidt-Laussitz

Vår medlem, veteranen Jan Kjellberg, förde denna dag Krigsinvalidernas fana och medlemmen och veteranen Kurt Antskog lade ner Krigsveteranernas krans.


   
Fanorna vid kransnedläggningen. Foto:  Nicolas von Schmidt-Laussitz


     
Kransarna nedlagda. Vår med blå-gula band. Foto:
 Nicolas von Schmidt-Laussitz

Efter ceremonin vid minnestavlorna bjöd församlingen på välsmakande köttsoppa samt kaffe med godbit.

Nationella Veterandagen i Stockholm

Den Nationella Veterandagen firades den 26 april med en fest på Finlands ambassad vid Gärdet.
I år firades Veterandagen för 27:e gången. Den finska riksomfattande Veterandagsfesten hölls i Jyväskylä den 27 april i närvaro av presidentparet.
Årets tema var Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta/Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte.  Ett femtontal medlemmar (veteraner, styrelseledamöter och övriga medlemmar) representerade föreningen.

Läs programmet här

Vår fana fördes vid in- och utmarschen av klubbmästaren Jens Norén.Klubbmästaren vid utmarschen. Foto: CG Johanson

Finlands ambassadör Harry Helenius svarade för välkomstorden.
Den finska Försvarsmaktens hälsning framfördes av Finlands försvarsattaché, överste Anders Gardberg.
Båda berörde de många finska krigsveteraner, krigsinvalider och lottor som är bosatta i Sverige och tackade dem för deras gärningar under krigen samt med att återuppbygga Finland . De svenska frivilliga tackades också.

    
Harry Helenius och Anders Gardberg. Foto: CG Johanson

Festtalet hölls av riksdagsledamot Mats Johansson, som bland annat är ledamot i utrikesutskottet.


Mats Johansson. Foto: CG Johanson

Läs mer om Mats Johansson här

Den vackra musiken framfördes av Linda Toivola på violin samt Niina Uggeldahl på piano.


Hymn ur Finlandia spelas. Foto: CG Johanson

Efter festprogrammet bjöds deltagarna på mat och dryck.

Läs vad Finlands ambassad skriver på sin hemsida här                     

Krigstida bildskatt öppnades
Fredagen den 26 april hade Hufvudstadsbladet en artikel om det nyöppnade arkivet med bilder från Försvarsmaktens fotosamling 1939-1945. Samlingen omfattar 170 000 fotografier vilka har tagit 3½ år att läsa in till en kostnad av 450 000 €.

Läs artikeln här

Länk till arkivet här


Utdelning av Hederstecken i Finland
Tisdagen den 16 april utdelades vårt Hederstecken till Helsingfors svenska reservofficersförbund vid en ceremoni i Helsingfors. Den som mottog Hederstecknet var förbundets traditionsofficer Dick Lundell. Deltagare från vår förening var Sveriges försvarsattaché Ingemar Adolfsson, Försvarsassistenten Viktor Runius samt styrelseledamoten Jan Molin.


 
Jan, Dick och Ingemar. Foto: Viktor Runius

Förtjänsttecknet tilldelades reservofficersförbundet för att de stod Hedersvakt vid Svenska Stenen på Sandudd under julafton 2012. Läs mer här

Årsmöte 2013
Föreningen höll sitt 73:e årsmöte lördagen den 16 mars i Samlingssalen på Karlberg i närvaro av ett 65-tal medlemmar och inbjudna gäster.
På Karlbergs Slott fördes flaggan på halv stång med anledning av H.K.H. Prinsessan Lilians begravning.


Karlbergs Slott den 16 mars 2013. Foto: CG Johanson

Mötet skulle traditionsenligt inledas med Korum men på grund av att prästen var upptagen med en vigsel i Slottskapellet inleddes dagen med årsmöte.Årsmötets ordförande Lars Björkman och sekreterare Lars Liljenstolpe. Foto: CG Johanson

Revisionsberättelsen upplästes av Hans Liljenstolpe och valberedningens förslag av Jan Molin.


      
Hans och Jan läser. Foto: CG Johanson

Skattmästaren CG Johanson skötte det tekniska samt visade det inledande bildspelet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.


      
Deltagarna i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Den nya styrelsens sammansättning kan ni se genom att klicka  här

Efter årsmötet hölls sedan Korum av Kyrkoherde Johan Engvall från Solna församling (till vilken Karlberg och Karlbergs Slottskapell hör). Johan talade väldigt fint om de frivilliga och våra veteraner.

Krusifixet från Karlbergs Slottskapell visades och levande ljus var tända för att skapa lite kyrkostämning i Samlingssalen.

      
Korum i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Psalmerna Fädernas Kyrka och Vår Gud är oss en väldig borg spelades genom skattmästarens försorg med datorns hjälp och psalmtexterna visades på storbildsskärmen. Som avslutning spelades del av Finlandia framförd av Arméns Musikkår (även det via datorn).

Ämnet för föredraget var Karelska Näset 1944 - Nordens öde avgörs.
De två finlandsfödda författarna Johan och Jan-Christian Lupander, båda amatörhistoriker, redogjorde utförligt för innehållet i sin bok med samma namn samt visade ett stort antal bilder. Åhörarna fick sedan svar på många frågor.

      
Johan och Jan-Christian. Foto: CG Johanson

Bokens syfte är att för främst en rikssvensk läsekrets berätta historien om striderna på Karelska Näset sommaren 1944.

Som tack för det mycket intressanta föredraget tilldelades Johan och Jan-Christian varsitt exemplar av föreningens Hederstecken.

    
Vår vice ordförande överlämnar vårt Hederstecken till bröderna Lupander. Foto: CG Johanson

Efter mötet såldes boken. De medförda exemplaren tog snabbt slut.

Kvällen avslutades med att 53 personer deltog i middagen som serverades i Restaurang Karlberg.
Lars Björkman hälsade alla välkomna till bords.


Välkomsthälsning. Foto: CG Johanson

Jan Molin ordnade traditionsenligt ett lotteri med två litografier. Vinnarlotterna drogs av frontlottan Raili Eyrich. De som vann var Outi Sorvali Folke och Lars BjörkmanVinnarlotterna dras av Raili. Foto: CG Johanson

För gästernas tack svarade Finlands försvarsattaché, överste Anders Gardberg. Tacket framfördes med en sång till tonerna av Nylands Brigads marsch.Gästernas tack. Foto: CG Johanson

Kransnedläggning den 13 mars i Stockholm
Med anledning av Vinterkrigets slut den 13 mars 1940 lade föreningen för fjärde gången ner en krans vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken den 13 mars klockan 13.00.
Det soliga men kyliga marsvädret lockade 19 deltagare.

Inledningsvis hälsade vår vice ordförande Lars Björkman alla välkomna till ceremonin.Lars hälsar alla välkomna. Foto: CG Johanson

Anders Grafström berättade därefter om vad som hände de svenska frivilliga den 13 mars 1940 samt om vad freden innebar för Finland.


Anders, i mitten vänd mot kameran, berättar. Foto: CG Johanson

Kransen lades ner av Lars Björkman och en stunds stillhet hölls för de stupade.


    
Kransen är nerlagd. Foto: CG Johanson

Deltagarna vid monumentet efter kransnedläggningen.


Kerstin Naessén som fotograferade saknas på bilden

Efter ceremonin gick 18 av deltagarna till Värtahamnens terminal för att dricka kaffe. 

Monumentet, som vår förening var en av initiativtagarna till, invigdes den 27 maj 1986.
Läs vad som skrevs i vår tidnings sommarnummer år 1986 genom att klicka här

Läs om kransnedläggningen år 2012
här, 2011 här och 2010 här

Föredrag i Grankulla
Vår styrelseledamot Jan Molin höll föredrag under ämnet "Det brinner hos grannen" vid möte med Grankulla ODD Fellow onsdagen den 13 mars.

Föredrag i Arvidsjaur
Den 1 mars höll vår styrelseledamot Anders Grafström föredrag vid Norrlands Dragoner (Arméns jägarbataljon) om Vinterkriget och 4. jägarkompaniets strider bakom fiendens linjer i Märkäjärvi den 2 mars 1940 .
Åhörare var nyanställda befäl och soldater.

Inledningsvis var det Korum. Kaplanen Anders Stenman höll en betraktelse över de stupade som tillhörde
4. jägarkompaniet. Det hölls även en ljusceremoni.


Kaplanen Anders Stenman. Kompaniets standar på väggen. Foto: Anders Grafström

Efter Korum höll Anders föredrag för de intresserade åhörarna.


Anders berättar. Foto: Rikard Skiöld

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2013 postades den 18 februari.


Föredrag i Helsingfors
Den 11 februari höll vår styrelseledamot Jan Molin föredrag under ämnet "Det brinner hos grannen" vid Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf månadslunch i Tekniska föreningens lokaler på Eriksgatan i Helsingfors.
Ett 40-tal medlemmar närvarade varav många veteraner och lottor. Från vår styrelse deltog skattmästaren
CG Johanson.


Åhörarna lyssnar intresserat. Foto: CG Johanson

Efter föredraget fick Jan svara på frågor och därefter serverades lunch.

Föreningens vice ordförande, veteranen Elof Landgren, avtackade Jan med "påse med okänt innehåll".


Jan avtackas. Foto: CG Johanson

Tv-dokumentären "I STALINS SKUGGA"
Onsdagen den 6 februari förhandsvisades filmen på Finlands ambassad i Stockholm. Den skildrar Finlands tunga efterkrigsår och de enorma utmaningar landet ställdes inför efter vapenstilleståndet den 4 september 1944.
Filmen är producerad av Hans Barnekow (medlem i vår förening).Hans Barnekow introducerar filmen. Foto: CG Johanson

Filmen visades även på Sveriges ambassad i Helsingfors den 14 mars.

Filmen visades i Sveriges Television på Finlands Självständighetsdag den 6 december klockan 18.00 med repris den 8 december klockan 08.00. Båda gångerna i Svt 2.

Se trailer här


Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlbergs Slott den 8 januari 2013.


 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005