VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2021

För att läsa tidigare år - klicka på respektive årtal


2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013

2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005

       (Den senaste händelsen under året är överst i texten och den äldsta längst ner)

Uppvaktning vid Svenska stenen på Sandudd
På julafton svarade Helsingfors Svenska Reservofficersklubb, HSRK, för hedersvakten för tionde året i rad.
Av pandemiskäl var deltagarantalet lite reducerat.


Hedersvakten vid stenen. Foto: Susanna Lundell

Hedersvakten från vänster: Yrjö-Pekka Rautalahti, Tom Mickelsson, Dick Lundell och Edward Lundell.

Jan Molin gjorde fint vid stenen samt lade ned en krans från föreningen.
Vår försvarsattaché, kommendör Kalevi Wikström uppvaktade vid stenen under dagen.
Även Sveriges ambassadör Nicola Clase besökte stenen.


Kalevi vid stenen.

Ceremoni vid minnesstenen i Harparskog
Till minne av att det var 80 år sedan Marskalk Mannerheim avtackade Hangöbataljonen vid Harparskog den 15 december 1941, anordnade Nylands Brigad en minneshögtid.
En förbimarsch ägde rum för att symbolisera den som genomförses 1941.

Chefen för Nylands Brigad, kommodor Juha Kilpi, samt vår försvarsattaché, kommendör Kalevi Wikström, lade ned varsin krans vid minnesstenen.


Kransarna nedlagda. Foto: Adam Åkerfeldt

Självständighetsdagens firande i Stockholm

Finlands 104-åriga självständighetsdag den 6 december hölls gudstjänst i Finska kyrkan med start klockan 10:00.
Vår tidnings redaktör Eric Björklund, ledamoten Lars Järvirova samt vice ordförande CG Johanson representerade vår förenings styrelse.
Detta år var deltagarantalet begränsat och anmälan kontrollerades vid ankomsten. Alla deltagare bar ansiktsmask.

Efter inledande hälsning av kyrkorådets ordförande talade Finlands ambassadör Maimo Henriksson.


Ambassadören vid talarstolen. Foto: CG Johanson

Efter predikan av kyrkoherde Martti Paananen framförde en "kör" med små bebisar och deras mammor två sånger. Ett fantastiskt framträdande.


Kören sjunger. Foto: CG Johanson

Som avslutning på gudstjänsten var det traditionsenlig fanparad och kransnedläggning vid minnestavlorna på kyrkans gård.
Fanförare var elever från Finska skolan i Stockholm.

Ambassadören med make lade ned en krans från Finlands ambassad.


Ambassadens krans. Foto: CG Johanson

Kyrkorådets ordförande och kyrkoherden lade ned en krans från församlingen.


Finska kyrkans krans. Foto: CG Johanson


Kransarna nedlagda. Foto: CG Johanson

Vid årets självständighetsgudstjänst var ingen veteran närvarande. Kyrkkaffet var inställt beroende på coronaläget.

Vid ambassadörens mottagning i residenset på Västra Trädgårdsgatan deltog veteranen Kurt Antskog med hustru Ulla.


Maimo och Kurt. Foto: Leif Johansson

Kransnedläggning i Helsingfors
På Alla Helgons dag den 6 november genomfördes traditionsenlig kransnedläggning vid Svenska Stenen på Sandudd.
Försvarsmaktens krans lades ned av vår försvarsattaché kommendör Kalevi Wikström.
Vår revisor Anders von Bell deltog och svarade för fotografering.

 
Den svenska kransen nedlagd. Foto: Anders von Bell

Erik Werner, ordförande för Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f. samt veteranen Lars Löflund lade också ned en krans.


Lars Löflund (t v) samt Erik Werner med kransen. Foto: Anders von Bell


Kransarna nedlagda. Foto: Anders von Bell

Uppvaktning på Alla Helgons dag i Sverige
Ett flertal styrelsemedlemmar och några övriga medlemmar tände ljus på många stupade finlandsfrivilligas gravar runt om i Sverige.

Gåva överlämnades till Militärhögskolan Karlberg
Torsdagen den 28 oktober överlämnade vår ordförande Bengt Nylander målningen "Talvisota" (Vinterkriget) till tjänsteförrättande skolchefen överstelöjtnant Johan Martinsson som "ett tack för gott samarbete och stöd för föreningens verksamhet".


Målningen överlämnas i Chefens väntrum. Foto: MHS Karlberg

Tavlan är målad av den finske konstnären Mikhail Siimes och föreställer den tappre soldatens kamp mot övermakten.
Målningen är skänkt av Jan Molin.

Höstmötet genomfördes på Karlberg den 16 oktober
Temat för mötet var Harparskoglinjen - Västfronten mot Sovjet.

Mötet hölls i Samlingssalen med start klockan 16:00 i närvaro av 55 deltagare.

Läs mötesprogrammet här
Mötet föregicks av ett styrelsemöte klockan 14:00.


Samlingssalen på Karlberg. Foto: CG Johanson

Före och efter mötet sålde Eric Björklund många böcker från sitt bokbord.


Eric vid bokbordet. Foto CG Johanson

Höstmötet inleddes traditionsenligt med bildspel som CG ordnat. Ordförande Bengt Nylander hälsade  alla välkomna och han var glad åt att vi äntligen kunde träffas "på riktigt" igen. Bengt nämnde särskilt närvarande veteran, Kurt Antskog med hustru Ulla, Finlands försvarsattaché överste Joakim Salonen samt dagens föredragshållare Christoffer Holm från Åbo.


Bengt är glad över att kunna hälsa alla välkomna. Foto CG Johanson

Manusförfattaren Christoffer berättade därefter om förarbetet med filmen som sedan visades.


Christoffer berättar och visar bilder. Foto CG Johanson

Filmen kan ses i Sverige på UR play.
Länk till filmen här

 
Mötesdeltagarna i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

För sin insats tilldelades Christoffer föreningens Hederstecken.


Hederstecknet överlämnas (bilden lite suddig). Foto: CG Johanson

Mötet i Samlingssalen avslutades som vanligt med Veteranens kvällssång.

Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg deltog 45 medlemmar.

Maten var väldigt god. Menyn framgår av programmet ovan. Klubbmästaren Jens Strålenhielm hade lyckats mycket bra med middagsbeställningen.


Matsalen var nästan fullsatt. Foto: Eric Björklund

Förutom att sjunga snapsvisa om en barnmorska och berätta om biljettköp på Stockholms Centralstation, framförde Kurt Antskog även gästernas tack.


Kurt tackar för möte och mat. Foto: CG Johanson

De sista middagsgästerna lämnade restaurangen strax efter klockan 20:30.
En mycket intressant och trevlig eftermiddag och kväll!

Litografier utdelades i Helsingfors
Vid ett möte med tidigare svenska försvarsattachéer i Helsingfors den 8 till 9 oktober, överlämnade vår ordförande Bengt Nylander vår 80-årslitografi till deltagarna. Överlämningen ägde rum på Sveriges ambassad.

SFM tackar de svenska försvarsattachéer som under 2000-talet engagerat sig i att vårda minnet av de svenska finlandsfrivilligas gravar och minnesstenar. Två till tre gånger per år uppvaktas gravarna och minnesmärken med kransar och eller blommor. Detta är ett viktigt uppdrag som skötts kontinuerligt under decennier. Dessutom förs höga representanter för Sverige till kransnedläggning vid minnesstenen på Sandudds hjältegravar i Helsingfors. Senast var Sveriges överbefälhavare Mikael Bydén vid SFM minnessten och lade ned en krans.

Från vänster: Kristina och Ossi Koukkula, Anna och Bengt Nylander,
Carina och Peter Stolt, Bo och Katja Stennabb, Annelie och Kalevi Wikström.
(Ej närvarande Ingemar och Annelie Adolfsson).

Vår nuvarande attaché kommendör Kalevi Wikström ansvarade för mötet.


Annelie och Kalevi Wikström med Bengt Nylander.

Representation - föreningens fanor
Föreningens fanor fördes i Heliga korsets kapell på Skogskyrkogården den 6 oktober klockan 14:00 vid begravning av veteranen Jan Kjellberg


Vår fanor i Heliga korsets kapell. Foto: Stefan Folke


Föreningens samt Finlands ambassads blommor. Foto: Stefan Folke

Vår förening representerades av ett flertal styrelsemedlemmar samt veteranen Kurt Antskog med hustru.

Föreningens tidning
Tidning nr 2/2021 postades den 17 september.

Veteranen Jan Kjellberg har avlidit
Jan avled den 6 september i kretsen av sina närmaste. Jan fyllde 97 år i mars. Han var en flitig deltagare vid våra möten på Karlberg och kommer vara saknad.

Föreningen har genom klubbmästarens försorg sänt kondoleansblommor till Jans fru Doris.


Text på kortet: Med varmt deltagande - Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening

Begravningen sker i kretsen av de närmaste.

Vår revisor Claus Högkvist hade en artikel om Jan införd i tidningen Militär Historia 2016.

Läs artikeln här

Styrelsemöte
Styrelsen genomförde ett videomöte den 10 augusti.

Vår tidnings redaktör erhöll finsk orden
Finlands ambassadör Liisa Talonpoika har den 29 juni till Eric Björklund överlämnat förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden.
Republikens president Sauli Niinistös motivering: "För Era värdefulla insatser för relationerna mellan våra länder under många år".


Liisa Talonpojka och Eric Björklund. Foto: Gunnel Holm

Styrelsen framför sina varmaste gratulationer till den välförtjänta utmärkelsen!

Finska Försvarsmaktens Fanfest den 4 juni

Den traditionsenliga militärparaden ställdes in även i år.
Flaggan hissades av Republikens president vi villa Talludden/Mäntyniemi. Flygvapnet genomförde en överflygning med fyra Hornet över bland annat Helsingfors.

Se inslag från Yle här

Den svenska veterandagen den 29 maj
Veterandagen firades även i år genom en direktsänd ceremoni på Försvarsmaktens
YouTube-sida.

Se hela ceremonin här

De stupades dag den 16 maj
På grund av nuvarande corona-begränsningar spelades gudstjänsten in i förväg och sändes via Finska kyrkans Facebook-sida.
Se på gudstjänsten och kransnedläggningen här

Den traditionsenliga kransnedläggningen vid minnestavlorna spelades in vid samma tillfälle. (Den visas efter gudstjänsten).

Vill du bara se kransnedläggningen klicka här

Vår förenings blommor lades ned av vår tidnings redaktör Eric Björklund.
Eric medverkade också med bibelläsning under gudstjänsten.
Han gjorde god reklam för vår förening.


Eric Björklund vid kransnedläggningen

Ett flertal styrelsemedlemmar och några övriga medlemmar lade under dagen ned blommor på stupades gravar runt om i Sverige.

Nationella veterandagen i Stockholm den 27 april

Den finska nationella veterandagen högtidlighölls med kransnedläggning vid Finlandsmonumentet  i Finlandsparken klockan 13:00 i ett vackert vårväder.
Läs inbjudan här


En ensam fiskmås väntar på ceremonin. Foto: CG Johanson

Veterandagen firades i år för 35:e gången.

Finlands ambassadör Liisa Talonpoika och Finlands försvarsattaché överste Joakim Salonen representerade Finlands ambassad.
Kurt Antskog var den ende närvarande veteranen.
Från styrelsen deltog vår ordförande Bengt Nylander med hustru Anna, vice ordförande CG Johanson samt vår tidnings redaktör Eric Björklund.

För musik svarade en signalgivare och en trumslagare ur AMK (Arméns Musikkår).


    Musiker samt försvarsattachén. Foto: CG Johanson

Kransen lades ned medan trumslagaren spelade.


       Kransen läggs snart ned. Foto: CG Johanson

Ambassadören läste texten på banden.


    Texten lästes upp: CG Johanson

Därefter spelades Finskt Tapo.

Text på banden: För att hedra minnet av de som stupade i krig - Finlands ambassad /  Sodissa kaatuneiden muistoa kunnioittaen  - Suomen suurlähetystö.

 


     Den vackra kransen. Foto: CG Johanson

Som avslutning tackade ambassadören de närvarande. Hon framförde även ett tack för det arbete som vår förening utför.

Svt Uutiset visade ett inslag från ceremonin i Svt2. Kurt Antskog blev intervjuad och det visades även att vår försvarsminister Peter Hultqvist lade ned en egen krans vid monumentet lite senare på dagen.

Den finska riksomfattande Veterandagsfesten hölls i Tammerforshuset genom en anpassad direktsänd ceremoni på YLE TV1.
Årets tema var "Välvilja mellan människor".

Årsmöte 2020 och 2021 genomfördes den 27 mars
Mötet genomfördes via videomöte med närvaro av åtta styrelseledamöter samt två justeringsmän. Som underlag fanns 108 poströster som insänts till sekreteraren. Alla dessa röstande godkände att mötet ägde rum via poströstning. Övriga punkter var även de ikryssade i Ja-rutan (med något undantag på vissa punkter).

- Det digitala årsmötet fastställde de föreslagna justeringsmännen.
- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2019 och 2020.
- Styrelsen, revisorerna och valberedningen omvaldes i sin helhet.
- Telefonersättning till vissa styrelsemedlemmar godkändes enligt tidigare år.
- Årsavgiften för 2021 och 2022 fastställdes till 50 kronor för medlemmar bosatta i Sverige   
  samt 12 € för övriga.

Blankett för poströstning fanns inhäftad i mitten av tidning nr 1/2021 tillsammans med inbetalningskortet för årsavgiften.

Styrelsemöte
Styrelsen genomförde ett videomöte den 27 mars.

100 år sedan Harry Järv föddes den 27 mars 1921
Läs artikel i Hufvudstadsbladet av professor Stefan Forss
här

Ceremoni till minne av Vinterkrigets slut
Lördagen den 13 mars klockan 13:00 lade föreningen traditionsenligt ned en krans vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken till minne av vinterkrigets slut år 1940.

På grund av pandemin deltog endast en veteran samt ett fåtal styrelseledamöter och medlemmar.
För musik svarade två signalgivare och två trumslagare ur AMK (Arméns Musikkår).

Finlands försvarsmakt representerades av Finlands försvarsattaché överste Joakim Salonen.

Ordförande Bengt Nylander hälsade deltagarna välkomna och höll ett kort tal.


      Bengt talar. Foto: CG Johanson

Bengt lade därefter ned föreningens krans medan trumslagarna spelade.


      Kransen skall läggas ned. Foto: CG Johanson

En stunds tystnad för de stupade och avlidna veteranerna.


      Foto: Eila Johanson

Därefter spelades Finskt och Svenskt Tapo.


     Signalgivarna spelar. Foto: CG Johanson

Text på banden: Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening. För Finlands frihet och Sveriges ära.


  Kransen nedlagd. Foto: CG Johanson

Deltagande veteranen Kurt Antskog, överste Joakim Salonen samt Bengt Nylander flankerar kransen.


      Kurt, Joakim och Bengt. Foto: CG Johanson

Vice ordförande CG Johanson delade ut varsin inramad 80-årslitografi till deltagarna från AMK, som ett tack för musiken.


     CG berättar om litografin. Foto: Eila Johanson

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2021 postades den 17 februari.

Styrelsemöte
Styrelsen genomförde ett videomöte den 12 januari.
 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005